Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Porozumienia o współpracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Porozumienie w zakresie współpracy z Akademią Piotrkowską

11 marca 2024 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy między Urzędem Statystycznym w Łodzi, a Akademią Piotrkowską.

Dokument, w którym strony zadeklarowały wolę współpracy w celu stworzenia trwałych ram współpracy w zakresie transferu wiedzy, promocji i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy Stronami, podpisał Rektor Akademii Piotrkowskiej dr hab. Jacek Bonarek, prof. AP oraz Zastępca Dyrektora US Łódź – dr Artur Mikulec.

Porozumienie o współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

14 czerwca 2023 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy między Urzędem Statystycznym w Łodzi, a Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

Dokument, w którym strony zadeklarowały wolę współpracy w zakresie wspierania i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, a także innych wspólnych działań (np. szkoleń), podpisała Dyrektor NIST – dr Iwona Wieczorek oraz Zastępca Dyrektora US Łódź – dr Artur Mikulec.

Porozumienie Patronackie z Zespołem Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

29 marca 2023 r. w ramach Dni Doradztwa Zawodowego – zorganizowanych w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi – podpisane zostało Porozumienie Patronackie, określające zasady współpracy między Urzędem Statystycznym w Łodzi a ww. Zespołem Szkół. Umowa zakłada także objęcie patronatem przez Urząd klas o profilu „technik ekonomista".

​Uroczystość otwarcia Dni Doradztwa Zawodowego w szkole rozpoczęła Pani Dyrektor mgr inż. Ewa Baczewska. Kolejne mowy powitalne wygłosili zaproszeni goście:

  • Pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka (Wiceprezydent Miasta Łodzi),
  • Pan Janusz Moss (Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego),
  • Pan dr Artur Mikulec (zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi).

Podpisane porozumienie zakłada: wzajemną współpracę w ramach prowadzonej przez Urząd akcji Edukacja Statystyczna, wspieranie inicjatyw Szkolnego Ośrodka Kariery, informowanie uczniów i nauczycieli Szkoły o wszystkich organizowanych przez statystykę publiczną konkursach statystycznych, wzajemną promocję w mediach społecznościowych oraz przyjmowanie uczniów Szkoły na praktyki zawodowe.


Porozumienie z Uniwersytetem Łódzkim oraz Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego

W dniu 11 czerwca 2019 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim reprezentowanym przez Rektora Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego, a Panem dr Dominikiem Rozkrutem, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Panem dr Piotrem Ryszardem Cmelą, Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Łodzi w związku z przyznaniem przez Komitet Europejskiego Systemu Statystycznego Uniwersytetowi Łódzkiemu prawa do nadawania tytułu The European Master in Official Statistics - EMOS absolwentom Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego realizującym ścieżkę dydaktyczną w ramach programu EMOS.

Porozumienie ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi

Dnia 16 listopada 2017 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy pomiędzy Społeczną Akademią Nauk z siedzibą w Łodzi reprezentowaną przez prof. dr hab. Romana Patorę a Urzędem Statystycznym w Łodzi reprezentowanym przez dra Piotra Ryszarda Cmelę - Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi

Porozumienie z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Dnia 3 grudnia 2015 r. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi Piotr Ryszard Cmela podpisał z Dziekanem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Porozumienie w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy. Strony wyraziły w dokumencie wolę nawiązania ścisłej współpracy w zakresie udostępniania informacji statystycznych niezbędnych do prowadzenia projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych, wspólnego identyfikowania nowych regionalnych potrzeb informacyjnych i obszarów badań statystycznych, a także formułowania ich zakresu i metodologii. Wyrażono również chęć wspólnego publikowania wyników badań, organizowania konferencji, szkoleń, seminariów i kongresów oraz zapewnienia każdej ze stron możliwości uczestniczenia w wymienionych przedsięwzięciach. W planach wspólnych przedsięwzięć uwzględniono także możliwość składania aplikacji w ramach funduszy strukturalnych, a także podejmowanie działań popularyzatorskich oraz promujących dorobek naukowy Politechniki Łódzkiej oraz zasoby informacyjne Statystyki Publicznej.

Porozumienie z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Porozumienie w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy, zawarte w Łodzi w dniu 05 maja 2014 r., pomiędzy Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - prof. zw. dra hab. Piotra Stelmaszczyka, a Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu - dra Piotra Ryszarda Cmelę.

Porozumienie z Województwem Łódzkim

Dnia 12 grudnia 2013 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Panią Ewę Paturalską-Nowak na podstawie Uchwały nr 881/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Paturalskiej-Nowak Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi działającym przez swoją jednostkę organizacyjną w postaci Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi z/s w Łodzi a Urzędem Statystycznym w Łodzi reprezentowanym przez Pana Piotra Ryszarda Cmelę Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Porozumienie z XXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi

Dnia 8 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Łodzi zawarte zostało porozumienie dotyczące objęcia przez Urząd Statystyczny w Łodzi patronatu nad XXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi. Urząd Statystyczny w Łodzi reprezentował podczas uroczystości dr Piotr Ryszard Cmela – Dyrektor Urzędu, XXXI Liceum Ogólnokształcące reprezentowała mgr Bożena Matuszczyk – Dyrektor Szkoły.

Porozumienie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Dnia 3 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Łodzi podpisane zostało porozumienie w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez: dra Piotra Ryszarda Cmelę – Dyrektora Urzędu, a Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, reprezentowanym przez mgr Elżbietę Paciejewską-Stolarz – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Porozumienie z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Porozumienie w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy zawarte w Łodzi w dniu 22 lipca 2011 r. pomiędzy Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - prof. dra hab. Tadeusza Marszała, a Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu - dra Piotra Ryszarda Cmelę.

Porozumienie z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Porozumienie w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy, zawarte w dn. 3 lutego 2011 r. pomiędzy Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi - dra Piotra Ryszarda Cmelę, a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Jana Gajdę, Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Porozumienie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Umowa o współpracy partnerskiej zawarta 29 grudnia 2010 r. pomiędzy Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi - dra Piotra Ryszarda Cmelę, a Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentowanym przez Panią prof. nadzw. dr hab. Ewę Walińską, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Porozumienie z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości

Umowa o współpracy zawarta 9 grudnia 2010 r. pomiędzy Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi - dra Piotra Ryszarda Cmelę a Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez dr Ewę Sadowską-Kowalską, Prezesa Zarządu oraz dr Małgorzatę Kurzyniec-Sikorską, Członka Zarządu.

Porozumienie z Województwem Łódzkim

Porozumienie partnerskie zawarte w Łodzi, w dniu 6 września 2010 r., pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają: Włodzimierz Fisiak (Marszałek Województwa Łódzkiego) oraz Elżbieta Hibner (Członek Zarządu Województwa Łódzkiego), a Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi - dra Piotra Ryszarda Cmelę.

Porozumienie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Porozumienie o współpracy partnerskiej, zawarte w Łodzi w dniu 13 lipca 2010 r., pomiędzy Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - prof. dra hab. Ryszarda Pawlaka, a Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu - dra Piotra Ryszarda Cmelę.

Do góry