Informacja zawiera wyniki wiosennej oceny stanu upraw przeprowadzonej w I dekadzie maja 2017 r. Oceny dokonano w oparciu o:
– ekspertyzy rzeczoznawców terenowych GUS, opracowane na podstawie lustracji pól, łąk i sadów w gospodarstwach indywidualnych,
– wyniki badań stanu upraw w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Wiosenna ocena stanu upraw obejmuje również szacunek powierzchni zasiewów głównych upraw rolnych oraz szacunek strat zimowych i wczesnowiosennych.