W województwie łódzkim, według stanu na koniec września 2014 r., wychowanie przed-szkolne prowadziły 1303 placówki (tj. o 1,2% więcej niż w 2013 r.), w tym 1040 to placówki publiczne, a 263 niepubliczne. W porównaniu z 2013 r. liczba placówek publicznych zmniejszyła się o 1,7%, natomiast  niepublicznych zwiększyła o 14,3%. Przedszkola stanowiły 48,8% ogółu placówek, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 42,5%, a punkty przedszkolne 8,1%.
W porównaniu z 2013 r. wzrosła liczba przedszkoli (o 21 placówek) oraz punktów (o 10), zmniejszyła się liczba oddziałów (o 14).

Wychowaniem przedszkolnym objętych było 76,6 tys. dzieci, tj. o 4,1% mniej niż w 2013 r.
Sześciolatki stanowiły 17,5% ogółu dzieci (przed rokiem 24,9%), w przedszkolach ich udział zmniejszył się o 5,7 p. proc. do 13,5%, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
– o 11,4 p. proc. do 34,2%. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, któremu podlegają dzieci 6-letnie, realizowało 18,7 tys. sześciolatków, tj. o 17,5% mniej niż we wrześniu 2013 r. Wpływ na to miał wzrost liczby sześciolatków, które zostały przyjęte do szkoły – o 94,4% (tj. o 2,3 tys.).