Według stanu na koniec września 2013 r. w województwie łódzkim wychowanie przedszkolne prowadzone było w 1288 placówkach (tj. o 4,5% więcej niż w 2012 r.), w tym 1058 publicznych i 230 niepublicznych. W porównaniu z 2012 r. liczba placówek publicznych zwiększyła się o 1,4%, a niepublicznych o 21,1%. Wśród ogółu placówek przeważały przedszkola (47,7%) oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (44,1%). W porównaniu z 2012 r. zwiększyła się zarówno liczba: przedszkoli - o 24 placówki, punktów przedszkolnych - o 19, jak i oddziałów przedszkolnych - o 11.