Poziom dobrobytu ludności, możliwość zaspokajania potrzeb oraz jakość środowiska naturalnego to podstawowe czynniki określające warunki życia mieszkańców.


Przygotowany po raz pierwszy folder "Warunki życia ludności  w województwie łódzkim", prezentuje zaktualizowany zestaw wskaźników umożliwiający ocenę warunków życia w czterech dotychczas analizowanych obszarach: zasoby ludzkie i rynek pracy, aktywność i infrastruktura gospodarcza, zamożność mieszkańców  i warunki mieszkaniowe, dostępność usług  społecznych i bezpieczeństwo publiczne.


Prezentowane dane wzbogacono o wyniki Badania Spójności Społecznej, które pozwalają na szerokie i kompleksowe spojrzenie  na różne aspekty jakości życia oraz stanowią ważne źródło informacji na temat dobrobytu subiektywnego, jak i percepcji różnych zjawisk społecznych.


Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie cennym źródłem informacji dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych tematyką warunków życia .