Przedstawione w niniejszym opracowaniu zjawisko dojazdów do pracy opiera się na wynikach badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2011 r. na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Zebrane dane umożliwiły identyfikację terytorialną miejsc pracy osób pracujących (pracowników najemnych) poza jednostką administracyjną zamieszkania. Informacja ta w połączeniu z danymi o miejscu zamieszkania tych osób pozwala wyznaczać natężenie i kierunki przepływów ludności związanych z pracą, a także charakteryzować dojeżdżających według płci i wieku. Niniejsze opracowanie ukazuje zjawisko dojazdów do pracy w województwie łódzkim według gmin na tle pozostałych województw z uwzględnieniem przepływów między częścią miejską i wiejską wszystkich gmin miejsko-wiejskich.