Źródłem publikowanych danych w opracowaniu jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa GUS.

.